Rekisteröidyn oikeudet ja tietopyyntö

Jokaisella rekisteröidyllä asiakkaalla/potilaalla on tiettyjä lain takaamia oikeuksia, jotka jokaisen yrityksen pitää pystyä toteuttamaan. Silmäasema voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella, jolloin Silmäasema esittää Rekisteröidylle perusteet pyynnön epäämiselle. Rekisteröity voi tällöin halutessaan tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun Silmäasema käsittelee henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai profilointiin. Rekisteröidyn on vaatimuksen esittämisen yhteydessä yksilöitävä, millä perusteella hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Jos Rekisteröity vastustaa suoramarkkinointia, ei Silmäasema enää käsittele Rekisteröidyn henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tämä merkitsee, että Rekisteröity ei voi enää vastaanottaa Silmäaseman tuotteita ja palveluja koskevia markkinointiviestejä tai saada Rekisteröidylle kohdennettua markkinointisisältöä. Rekisteröity voi antaa Silmäasemalle myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja; Rekisteröity voi esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit. Rekisteröity voi myös kieltää pelkän suoramarkkinointitarkoituksiin toteutettavan profiloinnin.

Oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on rekistereihin tallennettu

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus saada niistä jäljennös.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta mutta jos Rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä henkilötiedoistaan, Silmäasema voi periä Rekisteröidyltä maksun pyynnön toteuttamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista.
Oikeus tarkastaa omia tietojaan koskevat järjestelmän lokitiedot.

Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Silmäasemaa oikaisemaan tai täydentämään häntä koskevat epätarkat, virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyn on ilmoitettava Silmäasemalle, mikäli sen ilmoittamissa henkilötiedoissa tapahtuu muutoksia. Siltä osin kuin Rekisteröity voi itse päivittää henkilötietojaan Silmäaseman tarjoamien sähköisten palvelujen kautta, Rekisteröidyn on oma-aloitteisesti päivitettävä epätarkat, virheelliset tai puutteelliset henkilötietonsa.

Oikeus poistaa tiedot järjestelmästä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Silmäasemaa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Silmäasema arvioi tällöin, onko se voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan velvollinen poistamaan henkilötiedot. Siltä osin kuin Silmäasemalla on velvollisuus muuhun lainsäädäntöön perustuen säilyttää tiedot, ei se voi poistaa henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Silmäasemaa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisissa tilanteissa, kuten silloin, kun Rekisteröity odottaa Silmäaseman vastausta henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Silmäasemalle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että Silmäasema käsittelee kyseisiä henkilötietoja Rekisteröidyn suostumuksen tai sopimuksen nojalla.
Silmäaseman asiakas voi myös halutessaan siirtää henkilötietojaan ja muita häneen liittyviä tietoja kolmansille osapuolille siten kuin Silmäaseman asiakkaan käyttöön osoittama sähköinen palvelu kulloinkin sen mahdollistaa.

Oikeus peruttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Jos Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen tai muulla kuin suostumuksen perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, jos Rekisteröity katsoo, että Silmäasema ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Osa Silmäaseman potilastietojärjestelmistä siirtävät potilastietojärjestelmään kirjatut merkinnät Kantaan. Täysi-ikäinen potilas/asiakas voi käydä katsomassa omat potilastietonsa Omakanta-portaalin kautta. Omakanta-portaaliin kirjaudutaan omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kelan Omakanta-sivustolta.

Yhteydenotot

Voit tehdä tietopyynnön sähköisesti tästä.

Pyynnön tehdäksesi sinun tulee kirjautua palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, jonka jälkeen omien tietojesi kautta pääset täyttämään tietopyyntölomaketta haluamaltasi osalta. Voit tehdä tietopyynnön myös käymällä missä tahansa Silmäaseman toimipisteessä, jossa sinun tulee täyttää henkilökunnan tarjoama tietopyyntölomake. Otathan mukaan myös henkilöllisyystodistuksen.

Mikäli sinulla herää kysyttävää voit olla yhteydessä [email protected]

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.9.2019.