Sitoumuksemme ja tavoitteemme

Silmäasema tarjoaa vastuullisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut, jotta suomalaisille saadaan maailman onnellisimmat silmät.

Sitoumuksemme ja tavoitteemme

Sosiaalinen vastuumme

Silmäasemalle tärkeimmät kaksi sosiaalisen vastuun aluetta ovat henkilöstövastuu (sisäinen) sekä asiakas- ja yhteiskuntavastuu (ulkoinen). Henkilöstövastuun keskeisin mittari on henkilöstötyytyväisyys ja asiakkaiden osalta NPS eli suositteluaste. Konkreettisina toimina ja painopisteinä ovat henkilöstön osalta sitoumus Silmäaseman tapaan toimia, osaamisen kehittäminen sekä turvallinen ja avoin työpaikka, jossa panostetaan hyvinvointiin ja jossa on nollatoleranssi syrjinnälle ja kiusaamiselle.

Silmäaseman tapa toimia -ohjeen eli Code of Conductin läpikäymistä ja korostamista jatkettiin vuonna 2023, mikä johti merkittävään nousuun vastuullisiin toimintatapoihin sitoutuneen henkilöstön osuudessa: vuoden 2023 lopussa jo 95 % henkilöstöstä (68 %) oli suorittanut koulutuksen hyväksytysti ja sitoutunut toimimaan eettisten ohjeidemme mukaisesti. Näillä toimilla varmistamme hyvän ja toimivan työyhteisön maailman onnellisimmille silmäasiantuntijoillemme.

Sosiaalinen vastuu Tavoitetaso 2023 2022 2021
Henkilöstötyytyväisyys >4/5 4,1 4,1 4,1
Sairaalapalveluiden NPS >92 94,1 91,8 88,0
Myymälöiden NPS >70 67,7 67,4 67,5

Sosiaalisen vastuun kaksi päälinjaamme ovat henkilöstövastuu sekä asiakas- ja yhteiskuntavastuu.

Asiakas- ja yhteiskuntavastuun osalta muita keskeisiä tavoitteitamme ovat lääkäreiden ja optikoiden saatavuus, tutkimuslaiteverkoston laajentaminen sekä kumppanuudet julkisen terveydenhuollon kanssa. Vuonna 2023 palveluiden saatavuus lisääntyi asiantuntijaverkostomme vahvistuessa. Investoimme uusiin laitteisiin ja toimipisteisiin. Silmäasema tuotti julkisia silmäterveyspalveluita seitsemällä paikkakunnalla. Lisäksi toteutimme kaihileikkauksia palvelusetelillä HUS-alueella ja Porissa.

Yhteiskuntavastuuta kantaaksemme tarjoamme maksuttomat silmälasit ekaluokkalaisille ja etuja opiskelijoille.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuumme

Silmäasema Oy on 100 % suomalainen yritys, joka maksaa verot Suomeen ja investoi Suomeen sekä suomalaiseen osaamiseen. Tavoitteenamme on kasvaa markkinaa nopeammin, maksaa jatkossakin 100 % veroista Suomeen sekä huolehtia hallituksen ja johtoryhmien diversiteetistä. Painopistealueitamme ovat toimipisteverkoston laajentaminen, eri alojen ammattilaisten työllistäminen ympäri Suomen ja tietoturvallinen toiminta, pitäen sisällään myös kasvavan verkkokaupan ja digiasioinnin sujuvuuden ja turvallisuuden.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu Tavoitetaso 2023 2022 2021
Liikevaihdon kasvu Kasvu markkinaa nopeammin Toteutuu Toteutuu Toteutuu
Verojen maksu Suomeen 100 % Toteutuu Toteutuu Toteutuu
Diversiteetti johdossa ja hallituksessa Hallinointikoodin vaatimukset täyttävä Toteutuu Toteutuu Toteutuu

 

Ympäristövastuumme

Tarjoamme vastuullisia silmäterveyden ja näönhuollon ratkaisuja tavalla, joka pyrkii minimoimaan toiminnan ympäristöjalanjälkeä. Tavoitteenamme on saavuttaa vahvasti positiivinen liiketoiminnan nettovaikutus kolmannen osapuolen suorittamissa mallinnuksissa. Painopistealueina on sitouttaa tavarantoimittajamme ja yhteistyökumppanimme Silmäaseman Supplier Code of Conductiin eli vastuullisuusvaatimuksiin, kierrätyksen lisääminen sekä ekotuotevalikoimamme laajentaminen. Lisäämme jätteen lajittelua toimipisteissä ja tavoitteemme on, ettei meiltä synny kaatopaikkajätettä.

Ympäristövastuu Tavoitetaso 2023 2022 2021
Liiketoiminnan nettovaikutus (The Upright Project) Vahvasti positiivinen nettovaikute +45 %1) +45 % +46 %

1) PAI-indikaattoreiden vertailukelpoisen seurannan varmistamiseksi edellisten vuosien luvut on päivitetty sisältämään kaikki metodologiset muutokset ja Upright-mallinnukseen tehdyt parannukset.

Tutustu Silmäaseman nettovaikutusprofiiliin (the Upright Project)

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Silmäasema on sitoutunut toimimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja pyrkii edistämään aktiivisesti näistä kolmea tavoitetta, jotka yhtiö on arvioinut liiketoimintansa ja strategiansa kannalta olennaisimmiksi. Nämä kolme tavoitetta ovat:

Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin täältä. 

YK:n tavoite 3: terveyttä ja hyvinvointia

Terveyttä ja hyvinvointia

Silmäasema luo vahvasti hyvinvointia ja terveyttä näönhuollon ja silmäterveyden osalta Suomen laajimmalla tuote- ja palveluvalikoimalla, joka on saatavilla ympäri Suomen, muodostaen valtakunnallisen hyvän näkemisen lähipalveluverkoston.

YK:n tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Työllistämme vastuullisesti yli 1000 näkemisen ammattilaista, maksamme verot Suomeen ja investoimme Suomeen ja suomalaisiin. Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen työympäristön, jossa toimimme kunnioittavasti kollegoita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohtaan.

YK:n tavoite 17: yhteistyö ja kumppanuus

Yhteistyö ja kumppanuus

Silmäasema täydentää merkittävällä tavalla julkisia palveluja tuottamalla muun muassa seulontoja sekä silmäterveyspalveluita ostopalvelusopimuksilla. Silmäasema Julkiset terveyspalvelut Oy (ent. Coronaria Silmäklinikka Oy) tuottaa yli 70 000 asiakaskäyntiä vuosittain. Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Silmäaseman tapa toimia

Silmäasemalla jokainen työntekijä on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan Silmäaseman eettisiä toimintaohjeita eli Silmäaseman tapaa toimia, joka kertoo, miten yhtiössä käyttäydytään. Ohjeet kuvaavat myös yrityksen periaatteet, joihin jokainen osaltaan sitoutuu. Silmäaseman tapa toimia kattaa mm. Silmäaseman ihmisoikeusperiaatteet, työvoiman käyttöä koskevat periaatteet sekä monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen periaatteet. Silmäasema vaatii myös tavarantoimittajiaan ja yhteistyökumppaneitaan sitoutumaan eettisiin toimintaohjeisiin.

Two people watching to the camera.
Arvot & toimintaperiaatteet

Yhteisesti jaetut arvot ja periaatteet

Arvomme – Rohkeus, Selkeys ja Vastuunotto – sekä niihin tiivisti kytkeytyvä Silmäaseman tapa toimia toimivat vakaana pohjana, jonka päälle rakennamme hyvää ja arvostavaa työyhteisökulttuuria. Arvot myös toimivat kompassina ja auttavat meitä toimimaan oikein ja yhtiön hengen mukaisesti työtehtävissämme.

Tutustu arvoihimme ja periaatteisiimme