Tiedote

Silmäasema jatkoi vuonna 2016 ripeää kasvuaan: liikevaihto nousi 101 miljoonaan euroon

Silmäasema-konsernin liikevaihto kasvoi 8,6 % vuonna 2016 ja oli 101,3 miljoonaa euroa.

Kotimaisen silmäterveyden palveluja tarjoavan Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 101,3 miljoonaa euroa[1]. Liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvun taustalla oli ennen kaikkea toimiva liiketoimintamalli ja onnistunut kasvustrategian toteuttaminen, jonka päätekijöitä ovat jatkuvasti kehittyvä tuote- ja palveluvalikoima sekä toimipaikkaverkoston laajentaminen. Tämän lisäksi oman tärkeän osansa kasvuun ovat tuoneet yhtiön osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä lääkärit.

Silmäaseman oikaistu käyttökate kasvoi 11,1 prosenttia vuonna 2016 ja oli 12,0 miljoonaa euroa. Konsernin käyttökate samalla ajanjaksolla oli 10,3 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökatemarginaali nousi 11,8 prosenttiin, kun se oli 11,5 prosenttia vuonna 2015. Konsernin käyttökatemarginaali vuonna 2016 oli 10,2 prosenttia. Vuonna 2016 Silmäasema toteutti liiketoiminnassaan rakenteellisia muutoksia, kuten yritysostoja, jotka yhdessä myynnin kasvun kanssa paransivat kannattavuutta. Konsernin oikaistu liikevoitto parani myös ja oli 7,2 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli 6,9 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto vuonna 2016 oli 5,5 miljoonaa euroa. Oikaistusta käyttökatteesta ja liikevoitosta on oikaistu olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät[2].

Silmäaseman Optinen kauppa ja silmäterveydenhuolto -segmentin liikevaihto vuonna 2016 oli 66,5 miljoonaa euroa ja kasvoi 11,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui ennen kaikkea toimipaikkaverkoston laajentamisesta läpi Suomen. Silmäklinikat-segmentin liikevaihto oli 34,8 miljoonaa euroa ja kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Silmäklinikat-segmentin kasvua tukivat erityisesti lisääntyneet kaihi- ja taittovirheleikkaukset sekä Vaasan silmäsairaalan osto.

”Silmäasemalla on vahva markkina-asema Suomen suurimpana näkemisen ja silmäterveyden ketjuna. Samalla se on Suomessa ainoa alansa toimija, joka tarjoaa kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut yhtenä kokonaisuutena. Optisen alan vähittäiskaupassa Silmäasema-ketju jatkoi markkinaosuutensa kasvattamista: markkinaosuutemme kasvoi edellisvuodesta 1,6 prosenttia ja oli vuoden 2016 lopussa 25,3 prosenttia. Silmäklinikkapuolella kahden pääleikkaustuotteemme, kaihi- ja taittovirheleikkauksien, määrä kasvoi 8,3 prosenttia ja oli vuonna 2016 yli 15 000”, toteaa Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

”Kasvumme on ollut vahvaa, ja liikevaihtomme keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti oli vuosina 2012−2015 noin 12,5 prosenttia[3]. Myös vuonna 2016 jatkuneen kasvumme taustalla on ollut toimiva liiketoimintamalli sekä selkeä kasvustrategia, jonka kulmakiviä ovat niin onnistuneet yritysostot kuin uusien myymälöiden avaaminen.  Vuonna 2016 avasimme 14 uutta myymälää ja teimme yrityshankintoja, joiden kautta verkostomme kasvoi kuudella myymälällä ja yhdellä silmäsairaalalla. Tämän vuoden tammikuussa kansainvälistimme liiketoimintaamme, kun Silmäasema laajentui yrityskaupan myötä Viroon”, Kohmo päättää.      

Silmäasema-ketjun yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli 121 miljoonaa euroa sisältäen sekä Silmäasema-konsernin että ketjuyrittäjien yhteenlasketun liikevaihdon[4]. Silmäasema-ketjussa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 153 toimipaikkaa Suomessa, joista omia myymälöitä oli 107, ketjuyrittäjien myymälöitä 33 ja silmäsairaaloita 13.[1] Tiedote perustuu Silmäaseman kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laadittuun tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen tilikaudelta 2016.

[2] Tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset erät liittyvät päättyneitä työsuhteita koskeviin poikkeuksellisiin maksuihin, kansainvälistymiskonseptin rakentamisen kuluihin, konsernin yritysjärjestelyjen asiantuntijakuluihin, liiketoiminnan yrityskauppojen asiantuntijakuluihin ja liiketoiminnan yrityskauppojen yhteydessä tehtäviin varaston käyvän arvon oikaisuihin.

[3] Vuosien 2012−2015 liikevaihdon kasvu perustuu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisiin konsernitilinpäätöstietoihin.

[4] Silmäasema-ketjun liikevaihto lasketaan Silmäaseman-konsernin IFRS:n mukaisen liikevaihdon ja ketjuyrittäjiltä kerättyjen FAS:n mukaisten liikevaihtojen summana.